english
1)

רש"י: כתרגומו אהי פלח עלה קדם ה' וכן עשה בשובו מפדן ארם: מה בא רש"י לפרש?

1.

גור אריה: "בית אלוקים" כאן לא מתפרש כפשוטו [-בית של אלוקים], אלא בית לעבוד בו את ה'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים