english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: הטיל לה ה"א בסופה: למה בשמות בני אדם לא מצאנו שאומרים 'ויבא ראובן שמעונה'?

1.

גור אריה: הה"א בסוף התיבה מורה על ביאה לתוך המקום [כגון "ביתה בתואל"- לתוך בית בתואל] וזה שייך רק במקום שיש לו תוך.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים