english
1)

רש"י: נצב עליו- לשמרו: למה נזקק יעקב לשמירה?

1.

גור אריה (לעיל פסוק יב): מלאכי ארץ ישראל כבר עלו ומלאכי חו"ל טרם ירדו, ולכן ה' ניצב עליו לשמרו.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קח, ד"ה ופרשו רז"ל, חולין דף צא:): צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד, ולכן המלאכים היו עולים לראות צורתו למעלה, ויורדים לראות למטה ולכן רצו המלאכים לסכן אותו, וה' נצב עליו לשמרו.

2)

רש"י: קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו וכו': מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן, אין חידוש [ותועלת] בכך שיתן לו רק את הארץ שהוא שוכב עליה.

3)

רש"י: קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו וכו': כיצד יתכן שהייתה כל הארץ תחתיו?

1.

גור אריה: הארץ היא 400 פרסה על 400 פרסה, והיסוד [והשורש] שלה הוא 4 אמות, וכל דבר בעולם נכנס תחת היסוד שלו. 1


1

הגור אריה ממשיך שגם בלי זה לא קשה, ואולי כוונתו למה שכתב המהר"ל בגבורות ה' (הקדמה שניה) במהות הניסים, וכתב שם (בעיקר בעמ' ט"ו ד"ה הנה) שלכל דבר יש שתי בחינות- הטבעית והניסית, והם לא סותרים זה את זה, עיי"ש היטב.

4)

רש"י: קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו וכו': למה עשה הקב"ה כך דוקא ליעקב?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קח, ד"ה קפלה לכל, חולין דף צא:): רק יעקב לא היה פסול בזרעו ולכן הארץ כולה ברשותו.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קח, ד"ה קפלה לכל, חולין דף צא:): יעקב מידתו קדושה, ולכן כל הארץ הקדושה ראויה לו.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים