english
1)

למה על הבאר הזו לא רבו?

1.

גור אריה (פסוק כ): יצחק הלך למקום שהם לא היו חופרים, ולכן לא היה להם שטנה עליו. 1


1

עיי"ש בהבדל שבין הבארות.

2)

למה כתוב כאן "ויעתק משם"?

1.

גור אריה (פסוק כ): כדי שלא יריבו איתו, התרחק יצחק למקום שלא יוכלו לטעון שהם היו חופרים בו בלעדיו.

שאלות על רש"י

3)

רש"י: ופרינו...כתרגומו ונפוש בארעא: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: זה לא לשון עבר כי ע"י הבאר תבוא להם הרחבה בעתיד, ולכן פירש רש"י ע"פ התרגום.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים