english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: כבר כתוב "וילך האיש הלוך וגדול" ולכן כאן לא מדובר על שווי נכסיו אלא שגדל בתכלית וכל מה שהיה לו הצליח- אפי' זבל פרדותיו היה טוב מכספו וזהבו של אבימלך- אע"פ שפרידה איננה בכלל ברכה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים