english
1)

למה היה עשיו שעיר ויעקב חלק?

1.

מהר"ל (אור חדש, עמ' קפו, ד"ה וישב מרדכי): עשיו נטל את הפחיתות והגנות ולכן הוא מאוס, ואחריו יצא יעקב שהיה חלק.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: סימן הוא שיהא שופך דמים: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: קשה למה סיפר הכתוב שהיה אדמוני? אלא להורות שיהיה שופך דמים.

3)

רש"י: סימן הוא שיהא שופך דמים: מה המשמעות של זה שעשיו שופך דמים?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ט, עמ' רמז, ד"ה וכדי שתעמוד): עשיו הפכו של יעקב בכך שעשיו שופך דמים ויעקב רחוק מכך שהרי לא ראה קרי מימיו 1 ולכן יעקב אבינו לא מת.


1

כי הזרע יש בו שורש של חיים.

4)

רש"י: מלא שער כטלית של צמר המלאה שער: בפשטות יש לפרש שעשיו דומה לאדרת העשויה משיער, ולמה רש"י מפרש שהוא היה כטלית העשויה מצמר ומלאה שיער?

1.

גור אריה: אדרת העשויה משיער היא חלקה ועשיו לא היה חלק, ולכן פירש שהוא כטלית של צמר המלאה שיער.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים