english
1)

רש"י: קטורה - זו הגר: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: אם לא כן- היה ראוי לכתוב יחוסה, כי אין לומר שמסתמא הייתה מארצו, שהרי אברהם הזהיר שיצחק לא ישא מבנות כנען.

2)

רש"י: ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטרת: לעיל (כא,יד) כתב רש"י שהיא חזרה לגילולי בית אביה?

1.

גור אריה: היא חזרה בתשובה כשראתה את חסד ה' ששלח לה מלאך והעלה לה באר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים