english
1)

רש"י: גלה לו נסים שנעשו לו וכו': אם את הניסים הוא סיפר, לא נכון לכתוב "את כל אשר עשה" אלא 'את...אשר נעשה'?

1.

גור אריה: אליעזר סיפר 'הלכתי ביום אחד מכאן עד שם על ידי נס' וכן סיפר שהתפלל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים