english
1)

רש"י: כל לינה שבמקרא לינת לילה אחד: למה לינה היא ללילה אחד?

1.

גור אריה: כיון שהלילות מופסקים ע"י הימים, אין לכלול שני לילות כאחד.

2)

רש"י: כל לינה שבמקרא לינת לילה אחד: לעיל (פסוק כג) פירש רש"י ש'ללון' פרושו כמה לינות?

1.

גור אריה: שם פירש כך בגלל השינוי בפסוק בין 'ללון' לבין 'ללין', אבל בפשוטו לינה היא ללילה אחד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים