english
1)

רש"י: גם לרבות אנשים שעמו: היכן נרמז בדברי אליעזר ורבקה שתשקה גם את האנשים שעמו?

1.

גור אריה: כיון שרבקה אמרה שתשקה את הגמלים, פשוט שהאנשים קודמים להם.

2.

גור אריה: אם השקתה את הבהמות שהוא טורח מרובה, כל שכן שתשקה את האנשים שזה טורח מועט.

2)

רש"י: גם לרבות אנשים שעמו: למה כאן רומז אליעזר שרבקה הִשקתה גם את האנשים שעמו?

1.

גור אריה: אליעזר הזכיר זאת כאן כדי לומר שיש בה 3 סימנים [שהיא גומלת חסדים]- השקתה אותו, את האנשים שעמו, ואת הגמלים, ולכן זהו סימן מובהק [כי אחר 3 פעמים יש חזקה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים