english
1)

רש"י לקמ' (פסוק ז') מפרש ש"מארץ מולדתי" הכוונה לאור כשדים, ולכאורה יוצא לפי זה שאברהם שלך בדבריו אלה את אליעזר לאור כשדים?

1.

רא"ם (לקמ' פסוק ז): נחור נשאר באור כשדים בשעה שאברהם יצא משם עם תרח, ולכן לא ידע אברהם שנחור ישב עתה בחרן. 1

2.

גור אריה (לקמ' פסוק ז): "אל ארצי ואל מולדתי" הכוונה למשפחתי. לקמ' (פסוק ז) אין לפרש כך, כי [מדובר שם על השעה שהוציאו ה' מאור כשדים] ובאותה שעה עדיין לא הייתה משפחתו בחרן. 2

3.

גור אריה (לקמ' פסוק ז): כיוון שכתוב שם "בית אבי" על חרן, צריך לפרש ש"ארץ מולדתי" הכוונה לאור כשדים, אבל כשכתוב כאן "ארצי ומולדתי" שניהם נצרכים, כי מ"ארצי" משמע שהוא יכול לקחת אשה מחרן אע"פ שאינה ממשפחתו, ומ"מולדתי" משמע שאפשר לקחת מבנות ישמעאל או לוט, ולכן נכתבו שניהם. עיי"ש.


1

עי' בגור אריה שחלק על הרא"ם, וע"ע ברא"ם שתירץ תרוץ נוסף.

2

עי' עוד בגו"א לעיל, יב,ב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים