english
1)

רש"י: בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה וכו': למה זה כתוב כאן ולא בשעה שדיבר אליעזר עם אברהם?

1.

גור אריה: בודאי אליעזר לא אמר 'אֵלַי' אלא 'אולי', אבל אברהם הבין שכוונתו הייתה לומר 'אֵלַי' כי היה לאליעזר לסמוך על זכות אברהם [שהשליחות תצליח] והוא חיזר לומר "אולי לא תלך האשה אחרי" כדי שיאמר לו אברהם- 'אם כן ישא בתך', וכאן פירש אליעזר את כוונתו כדי להגיד להם תשובת אברהם שיצחק ברוך ולכן הם יתנו לו את בתם.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים