english
1)

רש"י: שטר מתנה הראה להם: מנין שהראה להם שטר?

1.

גור אריה: ראוי לאליעזר לחשוש שלא יאמינו לו, ועדיף להקדים ולומר קודם שיאמרו לו שאינם מאמינים. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים