english
1)

רש"י: למה וירץ...אמר עשיר הוא זה, ונתן עיניו בממון: מנין לרש"י שלכן הוא רץ?

1.

גור אריה: קשה שסדר הפסוקים הפוך- תחילה כתוב שרץ ואח"כ כתוב שראה את הנזם והצמידים? אלא שהפסוק בא לפרש שהוא רץ מפני שראה את הנזם והצמידים.

2.

גור אריה: רש"י התקשה למה רשע זה רץ להכניס את אליעזר לביתו? אלא שהוא ראה את הנזם והצמידים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים