english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ואין הבת מגדת אלא לאמה: למה רחל רצה לאביה?

1.

גור אריה: אמה כבר מתה באותה שעה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים