english
1)

רש"י: השיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון: לשם מה כתב זאת רש"י?

1.

גור אריה: קשה מה בא הפסוק להשמיע בכך שהשיבתו כך? אלא לומר שהשיבה על ראשון ראשון וזה סימן לחכמה.

2.

גור אריה: לכאורה קשה למה לא השיבה תחילה למה שסיים "היש...מקום...ללין"? אלא שהשיבה על ראשון ראשון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים