english
1)

רש"י: שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה: למה לא נשבע אליעזר במילת עצמו?

1.

גור אריה: יש דין של נקיטת חפץ, ולכן אין לקחת את גופו [אלא דבר שהוא נפרד ממנו].

2)

רש"י: והמילה היתה מצוה ראשונה וכו': למה לא פירש רש"י שהשביעו במילה כי זו המצוה היחידה שנצטווה בה אברהם?

1.

גור אריה: עדיף היה לקחת חפץ של קדושה כגון תפילין, אלא שאברהם העדיף את המילה כי היא הייתה הראשונה וקדמה למצות העקידה.

3)

רש"י: והמילה היתה מצוה ראשונה וכו': לדברי רש"י קשה שגם יעקב השביע כך את יוסף?

1.

גור אריה: דרך האומות הייתה שיַשֹים הנשבע ידו תחת ירך המשׁביע להורות שהוא ברשות המשׁביע כפי שכתב האבן עזרא, ויעקב עשה כך כדי שלא יאמר פרעה ליוסף אביך השביעך שלא כדת, אבל אין טעם שאברהם ינהג כמנהג האומות, ולכן פירש רש"י שזה היה נקיטת חפץ של מצוה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים