english
1)

רש"י: וירץ...לפי שראה שעלו המים לקראתה: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

רא"ם: בפסוק הקודם כתוב שרבקה עלתה מהעין, ומכיוון שאליעזר עמד אצל העין היה צריך לכתוב 'וירץ העבד אחריה' (ולא "לקראתה")? ולכן פירש רש"י "וירץ העבד" אחריה, לפי שעלו המים "לקראתה".

2.

גור אריה: רש"י התקשה למה דוקא לקראתה הוא רץ? אלא שהמים עלו לקראתה. ואין לומר שנס אחר קרה, כי זהו הנס הרגיל להיות כשבא צדיק אל העין (כפי שהיה אצל אברהם ומשה) מפני שהמקור של הבאר מתברך לרגליו של הצדיק. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים