english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: בתולה- ממקום בתולים: קשה למה הייתה זקוקה לעדות על בתוליה, והרי הייתה פחותה מבת 3, ובגיל זה בתוליה חוזרים?

1.

גור אריה: אברהם המתין 3 שנים מאז שנתבשר שנולדה רבקה, והיא לא נולדה באותו יום שנתבשר אברהם, נמצא שהייתה כבר למעלה מבת 3. (ומה שכתב רש"י לקמ' (כה,כ) שרבקה הייתה בת 3, כוונתו שעדין לא הגיעה לשנתה הרביעית.)

2)

רש"י: ואיש לא ידעה- שלא כדרכה: אחר שלא ידעה איש, למה צריך לכתוב "בתולה"?

1.

גור אריה: הכתוב בא להשמיע שלא הייתה מוכת עץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים