english
1)

רש"י: שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל: למה נזקק אברהם לזמום את פיהם והרי חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל מהגזל?

1.

גור אריה: אסור לסמוך על הנס.

2)

רש"י: שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו: מנין דרשו זאת?

1.

גור אריה: כך משמע מלשון הפסוק- "וכל טוב אדוניו בידו".

3)

רש"י: שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו: כיצד עשה אברהם כך, והרי אסור להעביר נחלה מבן אחד לבן שני?

1.

גור אריה: שרה אמרה "כי לא יירש...עם בני...יצחק" [ורק יצחק הוא היורש].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים