english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: על שם ארבע ענקים וכו': אולי "קרית ארבע" אינה שם העיר, אלא פרושו 'הקריה של ארבע' וזהו שם אדם שישב בעיר כפי שמפורש בספר יהושע?

1.

גור אריה: א"כ היה צריך לכתוב 'חברון קרית ארבע' [ואז אפשר לפרש 'חברון, קרייתו של ארבע"] ולא "קרית ארבע היא חברון".

2)

רש"י: על שם ארבע ענקים וכו': למה לא פירש שהעיר קרויה כך בגלל האדם ששמו ארבע שישב שם כמפורש בספר יהושע?

1.

גור אריה: אין לקרוא לאדם 'ארבע' בלא טעם, ולכן צריך לומר שאדון העיר נקרא ארבע על שם העיר, וצריך למצוא טעם אחר למה קראו לעיר כך.

3)

רש"י: על שם ארבע ענקים וכו': למה דוקא כאן הוסיפה התורה שחברון היא קריית ארבע?

1.

גור אריה: הארץ מגדלת אנשים לפי עניינה ומדריגתה, ומעלת חברון בעוה"ז שהיא מגדלת ענקים גיבורים בגופם- מעידה על מעלתה בעוה"ב שהיא מיוחדת לארבעה גיבורים במעשיהם בנשמה [ולכן שם נקברה שרה]. 1


1

והוסיף הגור אריה שלכן ממשיך רש"י ש-4 זוגות נקברו שם, והמקום היה מיוחד לארבע כי הוא דבק בעולם העליון שמתפשט ל-4 כמו הנהר היוצא מעדן. ע"ע בפסוק ט' לגבי מעלתה של מערת המכפלה.

4)

רש"י: דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנקברו: למה נזקק רש"י לפירוש נוסף?

1.

גור אריה: לפירוש הראשון קשה למה לא כתוב 'קרית ארבעה' בלשון זכר.

5)

רש"י: ויבא אברהם- מבאר שבע: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: לא כתוב מהיכן בא ולכן מסתבר שהיה זה מהמקום שנזכר לפני כן (לעיל, כב,יט).

6)

רש"י: ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק: אם כוונת רש"י לדרוש את הסמיכות למה לא כתב כך בתחילת הפרשה? ועוד- אולי הפרשה לא כתובה כאן לדרשה אלא זה היה סדר הדברים?

1.

גור אריה: קשה לשם מה נרמז כאן שאברהם בא מבאר שבע? ולכן פירש רש"י שהכתוב בא ללמדינו שהיא מתה סמוך לעקידה ומחמת העקידה- קודם ששב אברהם מהעקידה לביתו [שבחברון].

7)

רש"י: ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק: אולי הפרשה לא כתובה כאן לדרשה אלא זה היה סדר הדברים?

1.

גור אריה: רש"י התקשה לשם מה נרמז כאן שאברהם בא מבאר שבע, ולכן פירש שהכתוב בא ללמדינו שהיא מתה סמוך לעקידה ומחמת העקידה- קודם ששב אברהם מהעקידה לביתו [שבחברון].

8)

רש"י: וכמעט שלא נשחט: מה פירוש דבריו?

1.

גור אריה: לדעת מהרא"י- כמעט שלא גמר דבריו לומר שלא נשחט, וכבר פרחה רוחה [מפני שחשבה שנשחט].

2.

גור אריה: בפסיקתא מוכח שנודע לה שלא נשחט, ויצאה נשמתה כי נבהלה שדבר מועט היה שלא נשחט- כלומר שהוא כמעט נשחט.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים