english
1)

רש"י: תקומה היתה לה שיצאה מיד הדיוט: פשוטו של מקרא שזה לשון קניין, וצריך ביאור מחמת מה נזקק רש"י לדברי אגדה?

1.

גור אריה: בפסוק הבא כתוב שאברהם קנה את השדה, ואם זו הייתה כוונת הכתוב כאן, שני הפסוקים היו צרכים להיות מחוברים.

2)

רש"י: ופשוטו של מקרא ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו': לפשוטו של מקרא קשה למה פסוק זה לא מחובר לפסוק שלאחריו?

1.

גור אריה: הפסוק בא לרמוז את המדרש שתקומה הייתה לשדה. 1


1

ונמצא ששני הפרושים אמת.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים