english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ביום השלישי...שלא יאמרו הממו וערבבו פתאום: למה דוקא שלושה ימים?

1.

גור אריה: כך מצאנו לעניין תפילה שעד שלושה ימים בבואו מהדרך, אין דעתו של אדם מיושבת עליו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים