english
1)

רש"י: שניהם אני אוהב: לעיל (פרק כא פסוק יד) כתב רש"י שאברהם לא נתן לישמעאל כסף וזהב כששילחו מפני שיצא לתרבות רעה?

1.

גור אריה: אברהם נהג בישמעאל בתוכחת מגולה כדרך אב המייסר את בנו, אבל אהבו כי ה' בישרו שיעשה תשובה.

2)

רש"י: את בנך...וכדי לחבב עליו את המצוה וליתן לו שכר על כל דבור ודבור: אחד ההרים- הקדוש ברוך הוא מתהא הצדיקים ואחר כך מגלה להם, וכל זה כדי להרבות שכרן: אם אמר לו 'בנך יחידך יצחק' כדי לחבב עליו את המצוה, אדרבא, יש לו על כך פחות שכר?

1.

רא"ם: לגבי "את בנך" הכוונה שיכל לומר לו מתחילה "את יצחק" אלא רצה ה' לחבב עליו את יצחק כדי להרבות שכרו, ולגבי "אחד ההרים" ריבוי השכר הוא מכך שהעלים ה' ממנו היכן ההר. 1

2.

גור אריה: הצדיקים מצטערים אחר המצוה כי הם חפצים לעשות רצון קונם, ולכן יש לו שכר על כל דיבור [כאשר המצוה אינה מפורשת דיה בדיבור הראשון], ומשום כך נאמר לו 'בנך יחידך יצחק' ונאמר לו "על אחד ההרים". 2


1

עי' ברא"ם לעיל, יב,ב.

2

עיין עוד בגור אריה לעיל, יב,ב.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים