english
1)

רש"י: ברך אברכך- אחת לאב ואחת לבן: מנין שיש כאן שתי ברכות, והרי דרך המקרא לכפול כאשר האחד מקור והשני פועַל?

1.

גור אריה: כאשר יש לדרוש את הכפלות היא ניתנת לדרשה, וכאן דרשו מפני שבודאי יש גם ליצחק שכר גדול [והוא ראוי לברכה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים