english
1)

רש"י: מוכן היה לכך מששת ימי בראשית: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: "והנה" משמעו דבר המוכן לכך, ומכיוון שלא נודע מתי הוכן, פירש רש"י שהיה זה מששת ימי בראשית.

2)

רש"י: מוכן היה לכך מששת ימי בראשית: למה נברא האיל הזה בימי בראשית?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' קו, ד"ה ודע כי, ראש השנה דף טז.): יצחק היה ראוי להיות נעקד והאיל הזה היה תמורתו, ולכן היה זה איל מיוחס. 1


1

עיין עוד במהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ו, עמ' רלב) שהאריך בעניין הדברים שנבראו בימי בראשית בין השמשות, ואילו של אברהם אחד מהם.

3)

רש"י: מוכן היה לכך מששת ימי בראשית: וכי האיל הזה חי זמן רב כל כך?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה סוף מ"ו, עמ' רל"ט): באותו זמן נגזר על בריאתו [אבל הוא טרם יצא מהכח אל הפועל].

4)

רש"י: והשטן סובכו ומערבבו באילנות כדי לעכבו: מנין שהשטן היה סובכו באילנות?

1.

גור אריה: לא כתוב 'איל אחוז' (בלשון עבר) אלא "איל...נאחז" (בלשון נפעל)- ע"י אחר האוחזו, והיה זה ע"י השטן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים