english
1)

רש"י: אחר דבריו של שטן...אחר דבריו של ישמעאל: מניו לנו שכך טען השטן או ישמעאל? וכיצד ניתן לתלות בדברי השטן וישמעאל, והרי דבריהם לא הוזכרו?

1.

גור אריה: ממה שכתוב "אחר הדברים האלה" משמע שתולה את הדבר בעניין שלמעלה, ומכיוון שכתוב שעשה אברהם סעודה בודאי קיטרג השטן וכאילו שזה כתוב. וכן דברי ישמעאל בודאי נאמרו ולפיכך לא הוצרך לכותבם.

2)

והאלוקים נסה את אברהם: מה ענין הנסיון, והרי ה' יודע הכל?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכא, ד"ה עשרה נסיונות): הנסיון מוציא את צדקת הצדיק [מן הכח] אל הפועל, ורק משום כך היה אברהם ראוי לכל מעלותיו. לכן כתוב כאן שם 'אלוקים' שעינינו דין, כי רק כשיתגלה הדבר בפועל נחשב שנודע הדבר במידת הדין.

3)

והאלוקים נסה את אברהם: למה דוקא האבות נִתנסו?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכב, ד"ה אמנם): האבות התנסו (כפי שמפורש בחז"ל), כי 'נסיון' מלשון 'נס' שהוא לא טבעי, שהרי הטבע לא נותן לאב לשחוט את בנו, ובהיותם אבות [ולא אנשים פרטיים] היה עליהם לנהוג שלא בדרך הטבע.

4)

והאלוקים נסה את אברהם: למה אצל אברהם מצאנו שנתנסה יותר משאר האבות?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכא, ד"ה עשרה): דוקא אברהם הוא הראוי לעמוד בניסיון, כי בני דורו היו תוהו וחושך, ורצה ה' להוציא את אברהם לאור המציאות. 1

2.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכב, ד"ה אמנם): אברהם שהיה ראש לאבות ורכב על עולם הטבע, היה עליו לעמוד יותר בניסיונות.


1

אברהם הוא לא המשך לדורות שקדמו לו אלא התחלה חדשה, וע"י הניסיון הוא יוצא מההעדר של התוהו והחושך אל האור והמציאות האמִתית.

5)

והאלוקים נסה את אברהם: למה נִתנסה אברהם דוקא ב-10 נסיונות?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכג, ד"ה וכבר): יש מי שעומד בניסון אחד ואינו עומד בניסיון אחר, וב-10 הוא היה מנוסה בכל הניסיונות. 1

2.

מהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכג, ד"ה וכבר): העולם נברא ב-10 מאמרות כי יש בעולם מעלה עליונה נבדלת 2 , ולכן ע"י שניתנסה אברהם ב-10 ניסיונות, נעשה אברהם נבדל מהטבע. 3


1

עד 9 המספרים הם פרטים, וב-10 הם נעשים כלל שלם, ולכן 10 נסיונות כוללים את כל הניסיונות.

2

עי' במהר"ל בנתיבות עולם (תחילת נתיב התורה) שהאחדות נכללים בכלל אחד במספר 10, ולכן נברא העולם ב-10 מאמרות, כי העולם הוא סדר אחד [-מהלך אחד ותכלית אחת].

3

כמו שהובא בשאלות הקודמות מהמהר"ל שם (דרך חיים פ"ה מ"ד, עמ' רכב, ד"ה אמנם) ש'ניסיון' מלשון 'נס' כי על ידי העמידה בניסיון מתעלים מעל הטבע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים