english
1)

רש"י: מצחק- לשון עבודה זרה...לשון גילוי עריות...לשון רציחה: במדרש נחלקו האם רצתה לגרשו בגלל שחטא בע"ז, בגילוי עריות או בשפיכות דמים, וכיצד צירף רש"י את כל השיטות?

1.

רא"ם: התורה לא פירשה ולכן יש לומר שישמעאל חטא בכולם, וכל אחד מהתַנאים במדרש נקט חטא אחד משלושת החטאים ולא נחלקו.

2.

גור אריה: בודאי אין כאן מחלוקת כי שלושת הדברים הללו נקראים 'צחוק' כי הם יוצאים מהנהגת העולם, והצחוק הוא דבר שאינו כמנהג המציאות. 1 גילוי עריות הוא הצחוק בעצמו 2 , גם ע"ז היא מעשה תעתועים וצחוק, ושפיכות דמים נקרא צחוק כי זה מעשה שאין בו מציאות. עיי"ש.


1

נראה לפרש שהאדם צוחק כאשר דבר יוצא מהסדר בזמן שהוא היה צפוי להתנהל כסדרו, וכך הנכשל בעבירות הללו יוצא לגמרי מהסדר הנכון של הבריאה.

2

נראה לפרש- על גילוי עריות אמרו ששחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה, עי' במהר"ל, דרך חיים פ"ג מי"ג, עמ' קלז. ע"ז היא שחוק בכך שהוא תולה את מציאותו בהבל. שפיכות דמים נקרא צחוק כי בכך הוא מעדיר את מציאותו של האחר ובזה הוא יוצא מסדר המציאות.

2)

רש"י: מצחק- לשון עבודה זרה וכו': אם חטא ישמעאל למה רק שרה הקפידה ולא אברהם?

1.

גור אריה: אברהם לא רצה לגרשו כי סבר שיחזור בתשובה כשימחה בו, אבל שרה ידעה ברוח קודשה שסופו לצאת לתרבות רעה לגמרי.

3)

רש"י: מצחק- לשון עבודה זרה וכו': רשב"י במדרש טען 'חס ושלום שיהא בביתו של צדיק כך', ומה יענו שאר התַנאים?

1.

גור אריה: אין בזה גנאי לצדיק כי הקב"ה גזר שיצא מאברהם ישמעאל שיהיה עובד ע"ז. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים