english
1)

רש"י: מי מלל...לשון שבח וחשיבות: רמב"ן: בשאר מקומות 'מי' נאמר בלשון בזיון (כגון "מי אבימלך ומי שכם") ויש לפרש 'מי זה שאמר לאברהם שתניק בנים שרה' כי לא עלה כך על לב איש?

1.

גור אריה: אם הייתה הכוונה כאן לבזיון, לא היה צריך לתלות את הדבר באברהם אלא לומר 'מי מלל לשרה', וגם לא היה ראוי לכתוב "מי מלל" שהוא לשון דיבור, אלא 'מי אמר' (כי אמירה שייכת גם במחשבה)- לומר שאפילו לא עלה על הדעת ששרה תלד, ולכן פירש זאת רש"י כלפי הדיבור שאמר ה' לאברהם. עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים