english
1)

רש"י: חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה, וחד אמר פונדק לאכסניא ובו כל מיני פירות: מה משנה אם נטע פרדס או פונדק?

1.

גור אריה: אברהם נטע 'אשל' הדומה ומתייחס אליו [-מתאים לצורת ההנהגה שלו] וע"י כך קרא בשם ה'. למאן דאמר פרדס, דבר זה ראוי לאברהם כי העולם נברא בשביל אברהם והוא הנטיעה הראשונה 1 , ומהנטיעה שלו התברכו ונהנו הכל. למאן דאמר פונדק- בפונדק נכנסים ומתאספים הכל, וכך אברהם היה אב המון גויים, ועל ידו התפרנסו כולם- הוא פונדק העולם ומאסף לכל.

2.

גור אריה: נטיעת החכמה נקראת פרדס, המושכלות של המציאות [-בדברים הנראים לעיניים והכל מודים בהם] הם הנטיעות החזקות, והם עושים פירות- מושכלות שניות שהם תולדת ההקדמות החזקות, ואברהם לימד את החכמים משורשי החכמה שנטע 2 . למאן דאמר פונדק הכוונה שלא היה עיקרו של אברהם ללמד חכמות לבני אדם החכמים אלא ללמד לכל בני האדם את המעשים הרצויים. עיי"ש.

3.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב גמ"ח פ"ד, עמ' קנח ד"ה ובפ"ק דסוטה): נחלקו כיצד ראוי להכניס אורחים (שבזה התייחד אברהם), לדעה אחת פרדס כי שם יש כל מיני מגדים והאורח נהנה ביותר, ולדעה השניה פונדק כי עליו לתת לאורח את ההכרחי לו, אבל לא ראוי לאורח להטריח את בעל הבית לכבדו.


1

כלומר- אברהם הוא המחבר את הארץ לשמים- למקור הברכה, כדוגמת הנטיעה המחוברת בחזקה למקור יניקתה.

2

כלומר - מתוך התבוננות בבריאה ובחכמתה הגיע אברהם להשגות עליונות של אלוקות.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים