english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: בעבור תהיה לי- זאת: מה הוסיף רש"י?

1.

גור אריה: תי"ו זו באה כנסתר לנקיבה ולא לנוכח כלפי אבימלך [-תהיה לי אתה לעד] שהרי לא כתוב 'לְעד' בלשון זכר.

2)

רש"י: ועלו לקראת אברהם: מנין שהמים עלו לקראתו?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה מהי העדות שהבאר של אברהם?!

3)

רש"י: ועלו לקראת אברהם: כיצד סמך אברהם על נס כזה?

1.

גור אריה: לא היה ספק לאברהם שהבאר אינה נובעת כי אין ברכה בדבר הגזול, ולכן ידע אברהם שיעלו המים לקראתו כי הבאר תחזור לברכתה.

4)

רש"י: ועלו לקראת אברהם: אולי לא נתברר הדבר ע"י נס אלא ע"י עדים?

1.

רא"ם: משמע בפסוק שהבירור נעשה ע"י הכבשים שנתן אברהם לאבימלך.

2.

גור אריה: בודאי לא התברך מקורו של הבאר לחנם, אלא ע"י הכבשים שבאו לשתות ממנו, נמצא שעל ידם נעשה הבירור.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים