english
1)

רש"י: והוכיח- נתוכח עמו: למה לא פירש שהכוונה לתוכחה ממש?

1.

גור אריה: אין זה מכבוד מלכות להוכיח את המלך.

2.

גור אריה: תוכחה שייכת רק למי שלקח ממונו [וא"א להוכיח את אבימלך על מעשי עבדיו], אלא מפני שאמר שיעשה חסד עם זרעו, התווכח עמו על מה שעשו עבדיו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים