english
1)

רש"י: אף הילד שם על שכמה: מנין ששם את הילד על שכמה?

1.

גור אריה: לא כתוב 'ואת הילד נתן לה' אלא "ואת הילד" בסתם, ולכן זה הולך על "שם על שכמה".

2)

רש"י: אף הילד שם על שכמה: אם ישמעאל רב עם יצחק על הירושה משמע שכבר היה יצחק גדול, וא"כ היה ישמעאל גדול מאוד, וכיצד יכלה הגר לשאת אותו על שכמה?

1.

גור אריה (לעיל, פסוק ט): אין לדמות את הדורות הראשונים אלינו.

2.

גור אריה: אפשר שלא ממש נשאה אותו על שכמה אלא הכוונה שהוצרכה לסעוד אותו.

3)

רש"י: ואחזתו חמה ולא יכול לילך ברגליו: בגמ' (ב"מ דף פז.) כתוב שעד יעקב לא הייתה חולשה, וכיצד חלה ישמעאל?

1.

רא"ם: לא היה חולי בידי שמים אבל ישמעאל חלה ע"י עין הרע שזה כחולי הבא ע"י אדם (בדומה להכאה בחרב), וזה היה קודם יעקב.

2.

גור אריה: לא הייתה חולשה לפני יעקב אבל היה צער וכאב של חולי, וזה בדוגמת שני גיבורים הנלחמים ואין אחד שמנוצח ומכל מקום יש לו צער מהשני, אבל אחר יעקב הייתה חולשה מחמת המזג המתנגד, וזה בדוגמת שני גיבורים שאחד מהם מנוצח. עיי"ש. 1


1

ועיי"ש למה דוקא ביעקב התחילה החולשה.

4)

רש"י: ואחזתו חמה ולא יכול לילך ברגליו: מרגלית הייתה תלויה בצוארו של אברהם שכל חולה הרואה אותה מתרפא, ולמה לא נתרפא ממנה ישמעאל?

1.

גור אריה: לא מתרפאים בראיה אחת אלא צריך להמשיך לראות את המרגלית עד הרפואה, וישמעאל פירש כעת מאברהם.

5)

רש"י: ותלך ותתע- חזרה לגלולי בית אביה: אולי תעתה בדרך כפי פשוטו?

1.

גור אריה: אם ה' גילה את עיניה והעלה לה באר, ק"ו שהמלאך היה מורה לה את הדרך שלא תטעה? אלא שחזרה לגילולי בית אביה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים