english
1)

רש"י: שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: ["בקולה" מיותר] ולכן יש לפרש 'לרוח הקודש שבה' כי קול הוא רוח.

2)

רש"י: שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות: למה היה אברהם טפל לשרה בנביאות?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קמח, ד"ה ואמר שהגיע, תמיד דף לב.): דרום הוא ימין וצפון הוא שמאל, והאיש כחו משמאל שם מקום ה'גבורה' שהרי הוא קרוי 'גבר', ואברהם מדריגתו בדרום ככתוב "הלוך ונסוע הנגבה" ובימין האשה מקבלת יותר מהאיש. 1 עיי"ש.


1

נראה להוסיף קצת ביאור שהשמאל הוא מקום מידת הדין, והאיש קרוי 'גבר' כי דרכי העבודה של הזכר הם בהתגברות על היצר יותר מהנקיבה, ואברהם מדריגתו בדרום שהרי מידתו חסד שמקומו בימין (-בדרום), כלומר שאברהם נבחן בכך שעליו להגיע אל הדרום- החסד, ובימין האשה מקבלת יותר מהאיש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים