english
1)

רש"י: אבל נקיון כפים אין כאן: מנין שהכתוב בא לדרשה ש'נקיון כפיים אין כאן'?

1.

גור אריה: בפשטות משמע בפסוק ש[רק משום שבתום לבבו עשה אבימלך, לכן] "ואחשוך גם אנכי" אבל לו רצה אבימלך לחטוא לא מנעו הקב"ה, ובודאי שלא זו הכוונה, אלא הפסוק בא לומר שאין כאן נקיון כפיים כי אני מנעתי אותך.

2)

רש"י: לא נתתיך- לא ממך היה...אלא חשכתי אני אותך מחטוא: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: "נתתיך" משמע שנתן את אבימלך לאחר [וא"כ יתפרש הפסוק שה' אמר לו 'לא נתתיך לאחר'] ולהוציא מזה פירש רש"י '"לא נתתי לך כח".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים