english
1)

רש"י: לכבודה כדי לפייסה, הנה עשיתי לך כבוד זה וכו': מה בא רש"י לפרש?

1.

גור אריה: קשה שאבימלך לא נתן לה דבר? אלא הוא אמר לה שהכסף לאברהם הוא לכבוד לה [שעל כרחו השיבה].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים