english
1)

רש"י: אונקלוס תרגם מה שתרגם: כיצד יתפרש הפסוק לפי התרגום?

1.

גור אריה: אונקלוס חילק את הפסוק- "כאשר התעו" הם האומות שהיו תועים אחר עבודה זרה, ואילו "אותי מבית אבי" כלומר שה' לקח אותי מבית אבי.

2.

גור אריה: יש לפרש גם לאונקלוס ש"אותי" מחובר ל"התעו", כי 'התעו' יכול להתפרש על שמירה מן הטעות (שהרי יש מילים שמשמשות לדבר והיפוכו), ופרוש הכתוב "כאשר התעו אותי" כלומר כששמרני ה' מלטעות אחר ע"ז. 1


1

נראה מהגור אריה שרש"י הבין כפירוש הראשון ולכן פירש לא כתרגום שהרי התרגום מפסיק בין "התעו" ל"אותי", אבל להסברו השני של הגור אריה הפסוק עולה יפה לפי פשוטו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים