english
1)

רש"י: לענין הגן הכתוב מדבר: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: שהרי לא עוסקים כאן בשאר צמח האדמה.

2)

רש"י: בתוך הגן- באמצע: מנין לרש"י לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה לרש"י שכל העצים היו בתוך הגן, ולכן פירש שעץ החיים היה באמצע הגן.

3)

רש"י: בתוך הגן- באמצע: קשה שלקמ' (פ"ג פ"ג) כתוב על עץ הדעת שהוא "בתוך הגן"?

1.

גור אריה: שני העצים יצאו מגזע אחד שהיה באמצע הגן.

4)

כיצד אכילת הפרות הללו נותנת חיים או דעת?

1.

מהר"ל, (חידושי אגדות עמ' קד ד"ה מעשה, ועמ' קה ד"ה כל, ב"ב דף עד.): הפירות הללו לא היו חומריים כמו פירות שלנו, וכן האכילה בגן עדן איננה חומרית, אלא כאשר האדם מקבל השלמה נאמר עליו שהוא אוכל. 1


1

עיין עוד כעין זה בגור אריה לעיל (בראשית א,כא).

5)

מה היה עץ החיים?

1.

מהר"ל (דרך חיים, תחילת ההקדמה, ד"ה ואמר): התורה נקראת עץ כי היא נטועה בחוזקה אצל הקב"ה, והיא עץ חיים [בלשון רבים] ואילו האדם נקרא חי [בלשון יחיד], כי האדם מקבל את חיותו [מבחוץ] ואפשר שתפסק חיותו, אבל התורה היא עצם החיים ואין לה הפסק. ועוד- התורה נקראת עץ חיים כי היא נותנת חיים ללומדיה, והיא 'עץ' משום שעל ידה האדם נטוע בחוזקה אצל הקב"ה. 1


1

עיין עוד במהר"ל (דרך חיים פ"ג מט"ו, עמ' קמח ד"ה ובמדרש) שעל ידי האכילה מעץ החיים הוא יתעצם בתורה ויעמוד על כל סודותיה.

6)

מהו עץ הדעת?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ד מכ"ב, עמ' רד, ד"ה הקנאה): כמה דעות בחז"ל: א] גפן- ועל זה נאמר שהעץ נחמד למראה, וזה כנגד הכח הנפשי של האדם. ב] חטה- ועל זה נאמר שהעץ נחמד להשכיל, וזה כנגד כח השכל שבאדם. ג] תאנה- ועל זה נאמר שהעץ טוב למאכל וזה כנגד כח התאוה [שבגוף]. ד] אתרוג- כנגד החמדה וזה כולל את כל חלקי האדם. עיי"ש עוד במה נחלקו.

7)

מהו דעת 'טוב ורע'?

1.

מהר"ל (דרך חיים פ"ג מט"ו, עמ' קמח ד"ה וענין): מצד עצם בריאתו ראוי שלא ידע האדם טוב ורע כי הוא צריך להיות דבק בעילתו [בסיבתו- בקב"ה] שהוא הטוב, אבל מצד מה שהוא בתחתונים ונברא בצלם ראויה לו ההסרה מהקב"ה וידיעת הטוב והרע.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב התמימות פ"א, עמ' רו): האדם נברא עם ה' ולכן היה תמים שאין לו הסרה מהקב"ה ולא היה בעל תחבולות, והנחש היה ערום ומרוחק מה', ובערמתו הסית את אדם וחוה לדעת טוב ורע, וידיעה זו היא תוספת שאין בה צורך לאדם [כי די לאדם לדעת את הטוב].

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים