english
1)

רש"י: שתי יצירות: היצירה לתחיית המתים לכאורה עדין איננה קיימת?

1.

גור אריה: היצירה לעוה"ב עדין לא יצאה אל הפועל אבל היא קיימת בכח ולכן היא רמוזה בי' הקטנה.

2)

רש"י: שתי יצירות: קשה שבגמ' למדו מכאן שהאדם נברא בדו פרצופין?

1.

גור אריה: אמנם בגמ' (ברכות דף ס.) למדו מכאן שהאדם נברא בדו פרצופין, אבל סבר רש"י שאפשר ללמוד מהפסוק את שני הדברים. עיי"ש.

3)

רש"י: שם תהא קולטתו לקבורה: קשה שגם הבהמה נקלטת באדמה אע"פ שלא נבראה מכל האדמה?

1.

גור אריה: קבורה לא שייכת בבהמה, כי ענין הקבורה של האדם הוא הטמנה בשביל התחיה שלעתיד, ואז האדם נמצא בכח אלא שאינו נגלה בפועל.

4)

רש"י: שם תהא קולטתו לקבורה: מה הענין בכך שעפרו נצבר מ-4 רוחות?

1.

גור אריה: כל דבר פרטי יכול להיפסד ע"י דבר אחר [שהוא הפכו], אבל האדם נברא יחידי מפני שהוא כולל בתוכו את כל היצירה ואין מה שיגרום לו להיפסד, ולכן הוא נברא מכל האדמה. ומה שהאדמה קולטת אותו, כי הקבורה היא הטמנה בשביל התחיה שלעתיד, ובזמן הקבורה האדם נמצא בכח אלא שאינו נגלה בפועל.

5)

רש"י: ממקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי: לפירוש זה כיצד יקלט באדמה במותו?

1.

גור אריה: העולם הושתת על המזבח שהוא יסוד העולם, ונחשב שנברא מכל העפר. עיי"ש.

6)

רש"י: הלואי תהיה לו כפרה ויוכל לעמוד: קשה שמזבח איננו מכפר בלי קרבן?

1.

גור אריה: המזבח באמצע העולם, ואין לו נטיה לאף צד, וכך האדם אין לו נטיה לקצוות מחמת שהוא נברא ממקום המזבח, ובזה האדם מתכפר כי החטא בא מחמת נטיה אל הקצוות, ונקל לאדם לחזור אל המיצוע מפני שמשם נברא. 1


1

נראה לפרש שעל האדם ללכת בדרך הממוצעת ולא להיות קיצוני באף מידה ככתוב ברמב"ם בתחילת הל' דעות, והנטיה הקיצונית אל מידה מסויימת היא המביאה לידי חטא.

7)

רש"י: ואם לאו יש קנאה במעשה בראשית: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: קנאה במעשה בראשית פרושה חילוק, כי אין חיבור בין עליונים לתחתונים אם אינם שווים. 1


1

עיין עוד בגור אריה לעיל א,כו.

8)

רש"י: האדם נקרא 'אדם' על שם שנברא מהאדמה, וקשה שגם שאר בעלי החיים נבראו מהאדמה?

1.

מהר"ל, (תפארת ישראל פ"ג בתחילתו): שם זה מורה על מהותו, כי האדמה היא בכח והיא יוצאת אל הפועל, וכן האדם צריך להוציא את כחו אל הפועל, לעומת הבהמות ששלמותם נמצאת איתם. 1


1

כי הן אינן צריכות להתקדם ולהגיע לתכלית כלשהי.

9)

רש"י: למה ה'רוח מללא' היא ה"נפש חיה" כפי שכתוב באונקלוס?

1.

מהר"ל (גבורות ה' פכ"ח בתחילתו): צורת האדם היא חיבור נשמה שכלית וגוף גשמי, וזהו כח הדיבור שהרי בהמה יש לה כלי דיבור והיא איננה מדברת מפני שאין לה נשמה שכלית.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב הלשון פ"ב בתחילתו): לא כתוב 'נפש חיה' אלא 'לנפש חיה' מפני שכח הדיבור אינו עצם האדם שהרי האדם לא נברא עם כח זה אלא עליו לקנות את ה'שכל הדיברי' [-את כח הדיבור].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים