english
1)

רש"י: ואינו נפעל לומר הטרים כאשר יאמר הקדים: מה כוונת רש"י?

1.

גור אריה: אילו היה 'טרם' לשון פעולה [כמו 'קודם'], היינו מוצאים גם לשון של הטרים כמו הקדים, ועל כרחך שטרם פרושו עדין לא.

2)

רש"י: וזה מוכיח: מה ראיית רש"י?

1.

גור אריה: אילו נכתב 'וכל שיח השדה טרם יצמח, אד יעלה מן הארץ' אפשר היה לפרש שטרם פרושו קודם, אבל מכיון שלא כתוב מה היה קודם, על כרחך שטרם אין פרושו קודם [אלא עדין לא].

3)

רש"י: ואין מכיר בטובתם של גשמים: למה זה טעם לכך שלא ירד גשם?

1.

גור אריה: אסור להיטיב למי שלא מכיר טובה, ולכן עדין לא המטיר.

4)

רש"י: ואין מכיר בטובתם של גשמים: אם כן למה נבראו הצמחים קודם שהתפלל עליהם האדם?

1.

גור אריה: עצים בריאתם לעצמם, אבל הגשמים הם לצורך הנבראים. 1


1

כי הגשמים הם חיבור בין עליונים לתחתונים כמבואר במהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' צח ד"ה ללמדך, חולין ס:) שיובא לקמן.

5)

רש"י: התפלל עליהם וירדו: למה לא ירדו גשמים קודם תפילה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' צח ד"ה ללמדך, חולין ס:): הגשם בא מהעליונים לתחתונים, והאדם הוא המחבר עליונים ותחתונים בתפילתו, ולכן לא ירד גשם עד שהתפלל האדם.

6)

רש"י: התפלל עליהם וירדו: מנין לנו שהתפלל?

1.

גור אריה: אם לא התפלל הוא כפוי טובה, ובודאי שאין להוריד לו מטר.

7)

רש"י: אלוקים שהוא שופט ושליט על כל: מה פרוש דברי רש"י?

1.

גור אריה: אלוקים מלשון כח, ולכן פירש רש"י שהוא שליט. והוסיף 'שופט' כי אלוקים פרושו 'השליט בכח המשפט', ולכן נקרא 'אלוקים' בלשון רבים, כי במשפט "זה ישפיל וזה ירים". ופרוש הפסוק 'ה' שהוא אלוקים'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים