english
1)

רש"י: למדך שכלם נבראו ביום ראשון: קשה שכבר למדנו דבר זה ממה שכתוב (א,כד) "תוצא הארץ"?

1.

גור אריה: מכאן למדנו שכל הבריאה נבראה ביום הראשון [ולא רק החיות].

2)

רש"י: דבר אחר בהבראם, בה' בראם: מה המחלוקת בין הפרושים?

1.

גור אריה: הפרושים לא נחלקו, אלא שלפרוש הראשון "בהבראם" מתייחס להמשך- "בהבראם ביום עשות ה' אלוקים", ולפרוש השני זהו דבר בפני עצמו- באות ה' בראם.

3)

רש"י: כה"א זאת שסתומה מכל צדדים: למה הה"א פתוחה מלמעלה?

1.

גור אריה: הה' פתוחה מימין למעלה ללמדך שימין ה' פתוחה לקבלם בתשובה. 1


1

עי' בתומר דבורה (פ"א ד"ה הז' ישוב ירחמנו) שהאות ה' פתוחה מלמעלה כי בעל תשובה צריך להתעלות יותר מצדיק מעיקרו ולגדור את עצמו ע"י סיגופים.

4)

למה עד כאן כתוב רק שם 'אלוקים' וכאן כתוב "ה' אלוקים"?

1.

גור אריה (לקמן, ה): רש"י (לעיל, א,א) פירש שהקב"ה שיתף כאן מידת הדין עם מידת הרחמים, ולא כתב כפי שפירש בפסוק הבא שהדרך לכתוב ה' שהוא אלוקים, כי קשה היה לו שמדובר כאן על יום הבריאה, והרי הבריאה נבראה במידת הדין.

2.

מהר"ל (נתיבות עולם, נתיב העבודה פי"ח, עמ' קלח ד"ה בעבור): בשם הויה הקב"ה זן ומקיים את העולם בעצמו ולא ע"י מלאך, ולכן נזכר שם הויה מיד אחר שנברא העולם והיה זקוק לפרנסה. 1


1

וגם כאן הבריאה נצרכה לפרנסה כפי שכתוב בפסוק הבא וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וגו'.

5)

"בהבראם"- באברהם, למה הוא נרמז כאן?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ב עמ' לב ד"ה אפילו, סוטה דף ד ב): אברהם הוא הראשון שהמליך את הקב"ה, ועד אברהם היו אלפים שנות תוהו. 1


1

ומאברהם החלו אלפים שנות תורה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים