english
1)

רש"י: שלא היו יודעים דרך צניעות וכו': בודאי ניתנה בו דעת קודם החטא שהרי קרא שמות לכל בעלי החיים, וקשה א"כ למה לא התבוששו?

1.

מהר"ל (באר הגולה באר ה' עמ' צג ד"ה בפרק): עצם החיבור של איש ואשתו איננו מגונה אלא התאווה שבאדם, והיא ניתנה בו אחרי החטא.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים