english
1)

רש"י: שבא אדם על כל בהמה וחיה: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: בודאי אין הכוונה שבא עליהם למשכב, שהרי כבר נצטווה על גילוי עריות, אלא המכוון שהאיש הוא משל לצורה והנקיבה לחומר, והחיבור של הצורה אל החומר נקרא ביאה, 1 וכאשר לא הייתה לו בת זוג נחשב שהאדם בא על כל בעלי החיים כי האדם נותן שלמות וצורה בכל הנבראים [כי הוא תכליתם של הברואים] ובזה הוא מתחבר אליהם, אלא שרק אל האשה הוא 'צורה' בשלמות ולכן כשנבראה האשה אמר "זאת הפעם עצם מעצמי". עיי"ש.


1

ה'צורה' היא תכלית ה'חומר' ומימושו, לדוגמה- הברזל שממנו נעשה הסכין הוא 'חומר', וחוד הסכין הוא 'צורה', וכך האדם הוא המביא את הבריאה כולה לידי מימוש, ולכן הוא צורת העולם.

2)

רש"י: מכאן שנברא העולם בלשון הקדש: מה הראיה מכאן?

1.

גור אריה: בשאר שפות שם האיש והאשה אינם דומים, ומכאן שהעולם נברא בלשון הקודש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים