english
1)

רש"י: מיד ויפל: מנין שזה היה תלוי בזה?

1.

גור אריה: אם לא כן- למה הסמיך את "ויפל" לקריאת השמות?!

2)

רש"י: ויסגר - מקום החתך: מנין שהסגירה הייתה במקום החתך?

1.

גור אריה: סגירה שייכת במקום שהיה פתוח, לכן פירש רש"י שזהו מקום החתך, והחתך נסגר ע"י בשר. 1


1

והוסיף הגור אריה שאמנם בעירובין משמע שלמ"ד ששני פרצופין נבראו אין צריך לומר שסגר את מקום החתך אלא את מקום הגומא, אבל זהו רק להו"א של הגמ', עיי"ש.

3)

רש"י: שלא יראה...ותתבזה עליו: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: קשה היה לרש"י למה סגר הקב"ה את מקום החתך, ותירץ שעשה כן כדי שלא תתבזה עליו, כשם שהפיל עליו תרדמה מאותו הטעם. 1


1

והוסיף הגור אריה שלכן הקדים רש"י לפרש את 'ויסגור' לפני 'ויישן ויקח', כי מקור דבריו מ'ויסגור' שלא תתבזה עליו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים