english
1)

רש"י: ופירש שהעופות מן הרקק נבראו...ועוד למדך כאן...ובדברי אגדה וכו': כיצד למדו מכאן את שלושת הדברים?

1.

גור אריה: בפסוק כתוב "ויצר...מן האדמה" ללמדך שהעופות נבראו מהרקק. עדין קשה למה נכתבו הבהמות? אלא ללמדך שהאדם קרא להם שמות בשעת יצירתם. עוד קשה למה לעיל כתוב "ויעש אלוקים את חיית השדה" וכאן "ויצר"? ולכן כתב שזה מלשון רידוי וכיבוש.

2)

רש"י: ובדברי אגדה יצירה זו לשון רידוי וכבוש: קשה שפרוש זה נראה רחוק מפשוטו?

1.

גור אריה: פירוש הדרשה שכל 'צורה' היא לשון רידוי וכיבוש, כי הצורה נותנת גבול בדבר, והאדם נותן צורה לבהמות במה שהוא כובשם תחת ידו. 1


1

כלומר- הצורה מגבילה את החומר לתכלית מסויימת, והאדם הוא המושל בברואים ונותן בהם צורה ותכלית.

3)

רש"י: סרסהו ופרשהו וכו': למה הוציא את הפסוק מפשוטו?

1.

גור אריה: אין לפרש כפשוטו [שהאדם קרא לחיות 'נפש חיה'] כי גם בלא קריאת האדם זה היה שמם.

4)

רש"י: הוא שמו לעולם: מה חשיבות שמם של בעלי החיים?

1.

מהר"ל (באר הגולה, באר ה' עמ' קא ד"ה בפרק): שם מורה על מהות, ולכן קריאת השמות מורה על חכמתו של האדם.

2.

מהר"ל (תפארת ישראל פל"ג, עמ' צו ד"ה ובמדרש): האדם הוא זה שקורא שמות לנבראים באותו אופן שהנבראים מתייחסים אליו [-באופן שהם נתפסים ביחס איליו] וגם המלאכים משתמשים בשמות שנתן האדם, כי האדם הוא עיקר הנבראים.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים