english
1)

רש"י: שלא יאמרו שתי רשויות: לכאורה לא טוב היות האדם לבדו כי עליו לפרות ולרבות?

1.

גור אריה: חכמים הבינו שהפסוק עוסק בדבר שהוא בעצם האדם ולא בדבר מקרי, ופריה ורביה היא דבר מיקרי.

2)

רש"י: שלא יאמרו שתי רשויות: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: ראוי היה האדם להיות יחיד בתחתונים כי הוא המשכיל היחיד, אלא שהיחידות שייכת רק לקב"ה. ועוד- "לא טוב" היינו רע, וה' יתברך הוא הטוב האמיתי ועבודה זרה היא הרע, ולכן פירשו ש"לא טוב היות האדם לבדו" כי תהיה בכך סתירה לאחדות ה'. עיי"ש.

2.

מהר"ל (תפארת ישראל פ"מ, עמ' קכה ד"ה על כן): אי אפשר שימצא דבר שהוא יחידי ואינו חסר, כי רק הקב"ה הוא אחד שלם. לכן נברא האדם עם זיווגו, שלא יהיה אלוה בתחתונים. 1


1

עיין עוד בנצח ישראל (פ"ג, עמ' טז ד"ה ויש לדקדק).

3)

רש"י: זכה עזר, לא זכה כנגדו להלחם: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: הפסוק מתפרש 'עזר שהוא כנגדו', כי האב והבן לעולם אינם מתגדים זה לזה, אבל האשה שקולה כאיש במה שהאיש מביא והאשה מתקנת, ולכן אם לא זכה היא כנגדו לגמרי. 1

2.

גור אריה: האיש והאשה הפכים זה לזה, ואם זכו אזי הקב"ה שעושה שלום בין ההפכים יעשה שלום ביניהם, ואם לא זכו אז היא כנגדו.

3.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קו ד"ה אמנם, ב"ב דף עד.): האשה השלמת האדם לא במה שהיא עזרתו לעשות צרכיו או להעמיד תולדות, אלא שהאחד הוא חסר והוא נשלם בזיווגו, כי יש בזכר מה שאין בנקבה וכן להפך. עיי"ש. 2


1

נראה שהיה קשה לגור אריה שלפי פשוטו של מקרא "עזר כנגדו" הוא דבר אחד, ואילו לפי המדרש אלה שני דברים סותרים, ותירץ הגור אריה שה'עזר' וה'כנגדו' תלויים זה בזה.

2

נראה לי שלפי דבריו יתפרש הפסוק 'עזר במה שהיא כנגדו' כי היא משלימה אותו במה שהיא שונה ממנו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים