english
1)

מה משמעות האכילה בגן עדן?

1.

גור אריה (לעיל, א,כא): האכילה היא קיום הנמצאים והיא קנין להשלים את עצמו, וכשם שבעוה"ז ישנה אכילה הראויה לכאן, כך בגן עדן ישנה אכילה הראויה לאותו עולם. לכן שייך שיקנה האדם חיים או מוות ע"י אכילתו. 1


1

עיין כעין זה במהר"ל בחידושי אגדות עמ' קד ד"ה מעשה, ועמ' קה ד"ה כל, ב"ב דף עד.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים