english
1)

רש"י: לקחו בדברים נאים: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: עיקר האדם הוא הדעת שבו, ואת הדעת אין לקחת אלא בדברים.

2)

רש"י: פיתהו להיכנס: מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: הכוונה שלא לקחו נגד רצונו אלא אמר לו שזהו גן עדן.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים