english
1)

רש"י: כי הטובה הזאת תעשו לכבודי על אשר באו בצל קורתי: לכאורה "כי" איננו מלשון "על אשר באו" אלא זו נתינת טעם- הם באו בצל קורתי כדי שלא תעשו להם דבר?

1.

גור אריה: הם לא באו ללוט כדי שיצילם שהרי לא היו נרדפים מקודם ע"י אנשי סדום, ולכן זו לא הסיבה בגללה באו בצל קורתו, אלא "על אשר באו".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים