english
1)

רש"י: ואנשי העיר היו בפיהם של מלאכים: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: מרש"י נראה שדרשו כך מהייתור של "ואנשי העיר" אבל במדרש נראה שהוקשה להם למה כתוב "טרם ישכבו"- מה לי אם שכבו כבר אם לאו? ולכן דרשו "טרם ישכבו" ועודם מדברים בהם אם הם רשעים, "ואנשי העיר" שהיו מדברים בהם "אנשי סדום [שאכן היו רשעים] נסבו את הבית".

2)

רש"י: מקצה העיר עד הקצה, שאין אחד מהם מוחה בידם: למה לא פירש כפשוטו שבאו מקצה העיר? ולמה הוסיף רש"י "שאין אחד מהם מוחה"?

1.

גור אריה: אין טעם לומר שבאו רק מקצה העיר, אלא מקצה לקצה. ומפני שלא יתכן שיהיו כולם על הבית, פירש שאף אחד לא מחה ולכן כולם נתפסו באותו עוון.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים